E-mail: info@evaklimesova.cz Telefon: +420 731 512 948


{ Psychoterapeutické poradenství }

Pracuji v psychoterape­utickém směru gestalt. Je to humanistický směr, který vychází z psychoanalýzy, gestalt psychologie a fenomenologie. Je inspirován existencialismem, holismem a metodami všímavosti, které mají svůj původ v buddhizmu. Cílem je harmonizace prožívání těla, pocitů a rozumu. Gestalt je tvořivý přístup, který pracuje se změnou, podporuje klienta v uvědomování si sebe sama, všímá si pozitivní změny, pracuje s tady a teď. Rozšiřuje vnímání, pracuje s hudbou, obrazy, dalšími pomůckami, známé techniky jsou horká židle, prázdná židle. Vše má za cíl pomoci klientovi lépe se orientovat a zvládat svůj život. Gestalt věří, že všichni máme schopnosti, se kterými se dá dobře žít náš život, jen se to někde pokazilo a v možnostech klienta je za pomoci psychoterapeuta tuto výhybku přehodit zpět.

Obecným cílem psychoterapie je osobnostní změna, ke které dochází při sebepoznání, sebeakceptaci, vyřešení vnitřních konfliktů, změně postojů. Při terapii může docházet k dalším vítaným efektům, jako uvolnění svalového napětí, snížení trémy, snadnější adaptace na nové životní situace.

Jak klient, tak terapeut na začátku léčby vyhodnocují, zda je jejich spolupráce možná a zda může být účelná. Terapeut musí být přesvědčen, že terapeutické metody komunikace a vztah mohou pozitivně ovlivnit klienta v jeho psychosociálním prostředí a v osobnostní změně. Klient má vědět, že psychoterapie probíhá vědomě, záměrně a strukturovaně a měl by věřit, že jeho obtíže jsou ovlivnitelné psychologickými prostředky. Motivace je důležitým faktorem pro efektivitu léčby.

Я работаю в психотерапическом направлению Гестальт. Это гуманическое направление, которое основанное на психоанализе и феноменологии. Он возник на основе экзистенциализма, холизма и методов наблюдения, которые берут начало в буддизме. Целью является гармонизация переживания тела, чувств и разума. Гестальт – творческий подход, которой работеает с изменением, потдерживает клиента в осознании целостности своей личности, обращает внимание на позитивные изменения, работает по принципе здесь и сейчас.

Расширяет восприятие, работает с музыкой, картинами, другими пособиями, использует известную технику горячий стуль, пустой стуль. Цель всего – помочь клиенту лучше ориентироваться в жизни и справляться со с ней. Гестальт верит у всех есть способности с которыми можно хорошо жить наши жизни, только что-то где-то испортилось и в возможностях клиента с помощью психотерапевта эту стрелку перевести назад.

Общей целью психотерапии личностное изменение, которое происходит при самопознании, акцептации себя, разрешении внутренних конфликтах и изменения точки зрения. Во время психотерапии могут произойти другие положительные эффекты, например ослобождение мышечного напряжения, понижение волнения, более легкая адаптация к новой жизненной ситуации. Как клиент, так психотерапевт в начале лечения решают будет ли сотрудничество возможно и полезно.

Психотерапевт должен быть уверен что психотерапические методы комуникации и отнощение с клиентом положительно повлиять на клиента в его психосоциальной обстановке и в личностной перемене.

Клиент должен знать, что психотерапия происходит осознано, умышленно и структурированно и должен был бы верить что на его трудности можно повлиять психологическими срадствами. Мотивация важный фактор лечения.